شیمی سیلیکات سدیم

زنجیزه سیلیکانی

سیلیکات سدیم گه به صورت Na2O.nSiO2 نشان داده میشود در واقع از زنجیرهای سیلیکاتی که با یونهای مثبت سدیم احاطه شده اند، تشکیل شده است.

در زنجیره های سیلیکاتی با اشتراک پیوند دوگانه بین سیلیس و اکسیژن در مونومر سیلیکات زنجیره ای سیلیکاتی تشکیل می شوندو در متا سیلیکات سدیم به خاطر غلظت تقریبی یکسان سدیم و مونومر سیلیکات و وجود یون های مثبت سدیمی امکان تشکیل این طنجیره ها نیست و در متا سیلیکات سدیم فقط مونومر سیلیکاتی مشاهده می شود

متاسیلیکات سدیم

در سیلیکات سدیم با توجه به ریشیو و میزان جامد محلول علاوه بر تشکیل زنجیره های پلیمری، ترکیبات پیچیده حلقوی سیلیکاتی هم تشکیل میشوند و میتوانند به طور موثری خواص سیلیکات را تعییر دهند